All posts tagged VAR

En zo geschiedde: de VAR verdwijnt per 1 mei 2016 en de modelovereenkomst doet zijn intrede. Moeten we ons zorgen maken? Ja en nee. Maar nog eerst even dit:

Waarom van VAR naar modelovereenkomst?

Simpel: handhavingsproblemen bij de fiscus. Ik haalde het al aan in mijn vorige blog: met 50 man kun je geen 500.000 VAR-aanvragen controleren. En met 50 man kun je ook zeker niet alle modelovereenkomsten die voorgelegd gaan worden controleren. Maar doordat de opdrachtnemer nu ook verantwoordelijk is, ontstaat zeker een afschrikwekkend effect bij die opdrachtgevers, die niet zo overtuigd zijn van het ondernemerschap van de in te huren partij.

Geen zorgen voor de ‘echte’ ondernemer

Laat ik voorop stellen dat de fiscus je niet verplicht om een modelovereenkomst te gebruiken. Als je overtuigd bent van je ondernemerschap en je opdrachtgever heeft er ook geen problemen mee dan staat het je vrij om gewoon te werken met een eigen overeenkomst van opdracht.

Geen zorgen voor de ‘echte’ freelancer

Als je dan toch kiest voor de modelovereenkomst zorg dan dat de praktijk aansluit bij de overeenkomst! Zeker in de gevallen dat er geen gezagsverhouding is of waarin je je vrij kunt laten vervangen, zal de modelovereenkomst doen wat hij moet doen: geen gezeur over loonheffingen van de fiscus. Let er wel op dat het opvoeren van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling hier niets mee van doen heeft. Het is aan jou om te bepalen/bewijzen dat je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De modelovereenkomst heeft daar niets mee van doen.

Zorgen voor de ‘niet-zo-zelfstandigen’

Ik kan me indenken dat menig zelfstandige zichzelf als ondernemer ziet: geen vakantiedagen, geen vakantiegeld, geen WW, WIA en ziektewet, geen zekerheid van inkomen en opdrachten. Maar de Nederlandse wetgeving is niet berekend op deze hybride vorm van arbeid. Want voor de wet wordt gekeken naar persoonlijke arbeid, betaald krijgen en gezagsverhouding. Dat bepaalt of er sprake is van een dienstbetrekking. En dus kan het gebeuren dat de fiscus je opdracht bestempelt als verkapte dienstbetrekking terwijl jij daar (wegens alle risico’s die je loopt) heel anders over denkt. Deze groep zelfstandigen moet alert zijn.

Veel opdrachtgevers konden zich prima vinden in het warme bad van de VAR-WUO en VAR-DGA. Nu is er echter een koude douche in de vorm van de modelovereenkomst. En veel opdrachtgevers bibberen al nu zij ook risico lopen op naheffingen. Als zij het niet meer zien zitten om je in te huren, overweeg dan payrolling of een dienstbetrekking. Laat je niet zomaar verleiden tot BV-constructies met sociale zekerheid. Vaak zorgen de kosten en extra belastingheffing voor een aanzienlijk nadeel. En je opdracht via een intermediair laten verlopen, lost ook niet per se iets op. Uiteindelijk doe jij het werk voor de uiteindelijke klant en naar die relatie wordt gekeken.

Zorgen voor de ‘echte’ ondernemers en freelancers

Waar ik me zorgen om maak zijn bibberende opdrachtgevers die (enigszins verblind) besluiten dat ze het risico niet willen nemen. Die kun je met argumenten overtuigen, je kunt voorstellen dat jij hen vrijwaart voor naheffingen of je hebt gewoon geen opdracht. Het zou mij niet verbazen als veel zelfstandigen gedwongen worden tot payrolling of een dienstbetrekking, terwijl voor hen duidelijk is dat ze juist wel ondernemer zijn.

Waar ik me ook zorgen om maak, is het aantal opdrachten dat mogelijk niet doorgaat omdat een aan de fiscus ter beoordeling voorgelegde overeenkomst te lang op zich laat wachten.

En nu? De tips:

We moeten het ermee doen. Klinkt als een enorme dooddoener en dat is het ook. De tijd dat je een VAR-WUO of VAR-DGA “bij elkaar kon vinken” is voorbij en daarmee dus ook de zekerheid van een opdracht. Overigens wil ik hiermee niet suggereren dat enkel het ‘juiste vinkje’ plaatsen mijn goedkeuring wegdraagt, in tegendeel.

  • ‘Echte’ ondernemers zou ik aan willen raden om weg te blijven bij de modelovereenkomsten.
  • ‘Echte’ freelancers idem dito. Eist je opdrachtgever er toch een, zorg dan in elk geval dat jouw zelfstandigheid (het ontbreken van een gezagsverhouding) goed vastligt in de modelovereenkomst en dat die aansluit bij de praktijk.
  • ‘Twijfelaars’: kijk heel goed naar de aard van je opdracht en of er sprake is of zou kunnen zijn van een gezagsverhouding. Lijkt het allemaal te veel op een verkapt dienstverband, overweeg dan payrolling of een echt dienstverband.

Verder zou ik elke zelfstandige op het hart willen drukken om ook de kenmerken van je onderneming duidelijk te uiten. Zorg voor een website waarmee je potentiële opdrachtgevers verleidt tot zaken, niet zomaar een uithangbord met je contactgegevens. Denk aan je huisstijl, wees actief op social media, geef visitekaartjes, investeer in kennis en bedrijfsmiddelen, etc. Hoe meer jij er een onderneming van maakt, des te groter de kans dat je opdrachtgever dat ook zo ziet.

 

 

Wat zit er nu fundamenteel mis in de VAR en de beoogde opvolger? De Senaat twijfelt nog aan de beoogde opvolger, de modelovereenkomsten, en ik met hen:
 
Daartoe eerst drie vragen:
1.    Wat wil de overheid nu wel en niet?
2.    Wat wil de zelfstandige opdrachtnemer?
3.    Wat wil de markt?

Overheid
De overheid ziet, mede door eigen falend beleid, maar dat is een andere discussie, een explosieve toename van het aantal zelfstandigen. Een deel daarvan, maar tegelijk het gros van de ingeschreven starters van de laatste 4 a 5 jaar, verricht werk dat anderen in dienstbetrekking doen onder gelijke omstandigheden. Echter, deze groep zelfstandigen doet vervolgens twee dingen (al dan niet bewust):
1.    Over hun winst betalen zij geen premies sociale verzekeringen;
2.    In hun IB-aangifte claimen zij ondernemer te zijn en doen zij een beroep op aftrekposten als de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling, investeringsaftrek, aftrek van zakelijke kosten, toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve, etc etc.

Dus wat ziet de overheid:
Ad 1: uitholling van de pot die de sociale verzekeringen financiert;
Ad 2: tegelijk minder belastinginkomsten.

Anders gezegd, vanuit de overheidsfinanciën een verlies-verlies-situatie. “Dus daar moeten we wat aan doen”, zoals het credo luidt als er vanuit de eigen opgestelde wetten onwenselijke bijeffecten optreden. Zo zit wetgevend Nederland immers in elkaar. Reparatiewetgeving.

Wel
De overheid wil dus dat alleen de ‘echte’ ondernemers geen premie hoeven te betalen voor de sociale voorzieningen en kunnen profiteren van de ondernemersvoorzieningen zoals hiervoor onder 2 aangehaald.

Niet
De overheid wil niet dat schijnzelfstandigen (doorgaans aangeduid als zelfstandigen die langdurig voor een of een beperkt aantal opdrachtgevers werken en dat ook doorgaans in gezagsverhouding doen) profiteren van de faciliteiten voor ondernemers terwijl hun opdrachtgevers niets bijdragen aan de sociale potten.

Zelfstandigen
De zelfstandigen willen inkomen. Punt! Veel ‘schijnzelfstandigen’ zijn niet vrijwillig op het idee gekomen om zich in te schrijven bij de KvK. Vaak zijn zij zich ervan bewust dat ze zich niet echt als ondernemer ‘gedragen’, maar tegelijk zien zij ook dat een 1 op 1 vergelijking met een werknemer in dienstbetrekking niet meer opgaat. Geen zekerheid van inkomen of verlenging van je opdracht, geen vakantiedagen, geen pensioen, geen ziektewet, geen WW, etc etc. Daar wil je dan voor gecompenseerd worden. En laat de overheid die ‘compensatie’ nu zelf mogelijk maken: “je presenteert je als ondernemers”.

Wel
De zelfstandige wil dus enige vorm van compensatie voor de onzekerheden die hij loopt en benut die door zich te presenteren als ondernemer.

Niet
De zelfstandige wil geen gezeur van de overheid t.a.v. diens positie als zelfstandige. In zijn ogen is hij geen werknemer meer, want veel minder zekerheden.

Markt
Wat de markt wil is vooral profiteren van wat er wettelijk mogelijk is. De behoefte aan flexibel inzetbare werkers is blijkbaar groot, gezien alle tamtam die nu speelt rond de VAR en diens opvolger. De markt wil ook zekerheid, liefst vooraf, dat er geen sancties achteraf door de overheid opgelegd kunnen  worden. Vandaar dat de huidige VAR-systematiek ze ook als muziek in de oren klinkt. Opdrachtnemer kruist de juiste vakjes aan, krijgt een VAR-WUO of VAR-DGA en de opdrachtgever is gevrijwaard. Hoezee!

Wel
Flexibele inzet van arbeid, te ontbinden naar behoefte, zonder de extra werkgeverslasten.

Niet
Risico lopen dat achteraf alsnog premieheffing en loonbelasting verhaald worden op ze.

Tussenstand
Dat laat zich natuurlijk niet combineren. De overheid ziet ongewenste effecten van hun eigen wetgeving (pot sociale voorzieningen wordt minder gevuld en IB-opbrengsten dalen), de zelfstandigen zien zich niet als werknemers (veel meer risico) en de markt wil flexibiliteit en geen risico achteraf.

Hoe is het zo gekomen?
Simpel: met de introductie van de VAR heeft de overheid getracht de grenzen tussen dienstbetrekking en ‘freelancers’ en ondernemers te beslechten. De manier waarop is echter een aanfluiting en geeft – zeker sinds veel werknemers hun vlucht hebben gezocht tot een KvK-inschrijving – te denken. Er is in elk geval zeker niet geanticipeerd op de gevolgen van de VAR.

Immers, de VAR doet:
1.    in elk geval wat de markt wil (zekerheid vooraf en geen risico op naheffingen).
2.    in zekere zin, ook wat de opdrachtnemer wil (kruis juiste hokjes aan, VAR-WUO of VAR-DGA binnen en dus je opdracht ook).
3.    Maar de VAR doet niet wat de overheid wil.

Ad 3: de kardinale fout binnen de VAR is de VAR-ROW. Resultaat uit Overige Werkzaamheden. Anders gezegd, de VAR die niet bestaat! De fiscus geeft op voorhand geen uitsluitsel over de fiscale status van de opdrachtnemer met als gevolg dat zowel opdrachtnemer als opdrachtgever in onzekerheid verkeren over mogelijke naheffingen van premies sociale verzekeringen en loonheffing.

Dus wat doe je dan? Nou de markt eist een VAR-WUO of VAR-DGA, want die bieden die zekerheid voor hen vooraf wel en dus zonder die VAR’s geen opdracht. En de zelfstandige wil een opdracht, dus die gaat op zoek naar die VAR-WUO of VAR-DGA. En daar komt het tweede grote gat in de huidige wetgeving naar voren: met een beetje verstand kruis je de VAR-WUO of VAR-DGA zo bij elkaar op het aanvraagformulier.

Is dat dan geen fraude vraagt u? Ja en nee. Nee, want je vraagt de VAR aan voor de toekomst. Je geeft dus aan dat je verwacht dat de kruisjes die je bij de diverse vragen gezet hebt, ook uitkomen. Ja, omdat je wettelijk ook verplicht bent om de VAR-aanvraag te wijzigen als de omstandigheden die je eerst aangekruist had, niet uitgekomen zijn. En juist dat laatste doen we niet! Want dat kost je je opdracht. Liever de fiscus niet informeren en je opdracht behouden, dan eerlijk inkomensloos thuis zitten. En laten we wel wezen, het ontbeert de fiscus duidelijk aan slagkracht om te handhaven op de aangekruiste hokjes op alle VAR-aanvragen. Dus nemen we het risico. Gewoon omdat de opdracht belangrijk is en de pakkans klein.

Wat doet de ZZP-modelovereenkomst dan?
In elk geval een hoop stof opwaaien! De overheid wil met deze overeenkomsten in elk geval drie zaken bereiken:
1.    de invloed van de markt (opdrachtgevers) tot het verplicht doen van zaken met een VAR-WUO of VAR-DGA uitbannen;
2.    Aansprakelijkheid en financiële verantwoording niet alleen bij de opdrachtnemer leggen maar juist ook bij de opdrachtgever;
3.    Voorkomen dat ‘schijnzelfstandigen’ een beroep doen op fiscale ondernemersfaciliteiten en dat zij het liefst terugkeren naar dienstverband met premieafdracht door de werkgever.

In het verlengde daarvan hoopt de overheid dat veel ‘schijnzelfstandigen’ maar ook hun opdrachtgevers dan maar afzien van de huidige vorm van samenwerking.

Devide and conquer
Ook wel “Divide et Impera” in Latijn, toegeschreven aan Phillippus II van Macedonië. Letterlijk, Verdeel en heers. Blijkbaar is iemand wakker geworden bij de wetgevende macht na een avondje googelen op ‘strategische politiek’. Met als gedachtegang: “aangezien de Belastingdienst niet in staat is om elke kleine zelfstandige te controleren op zijn VAR, kunnen we beter een verdeel en heers strategie toepassen waarin we de verantwoordelijkheid van de fiscale status van de opdrachtnemer ook neerleggen bij de opdrachtgever”. Die luistert wel want controle binnen een dergelijke organisatie is veel eenvoudiger en veel impactvoller”.

Angst kweken? Jazeker! Want als de leidende factor in de keten van werkzaamheden, de opdrachtgever, medeverantwoordelijk wordt gehouden, dan zullen zij zich wel twee keer bedenken voordat ze doorgaan met deze manier van handelen.

En dat is al gaande. Ik sprak een zeer groot detacheerder die nu al hint op loondienst of gebruik van een ‘werknemers-BV’ die wel premieplichtig is voor de sociale verzekeringen. Bang voor de gevolgen van naheffingen als blijkt dat de modelovereenkomst niet in lijn ligt met de werkelijkheid van het werk dat de door hen gedetacheerden verrichten.

Wat doet de markt dan?
Zoals net gezegd: “wil je werken dan kom je maar in loondienst of regel je voor een X-bedrag per maand maar een eigen ‘werknemers-BV’”. Maar de markt wil in elk geval niet al te veel loondienst! Dus lijkt mij het een utopie dat de overheid erop kan rekenen dat opdrachtgevers ineens een arbeidsovereenkomst aangaan met dezelfde mensen die zij eerder als zelfstandigen inhuurden. Missie geslaagd? Nee!

Een saillant detail daarin is de wetgeving die sinds 2015 van kracht is t.a.v. werknemers. Het aantal opvolgende tijdelijke contracten is verder beperkt en tegelijk worden werkgevers verplicht tot het betalen van een transitievergoeding bij einde dienstbetrekking. Zonder in details te treden, is het op zijn zachts gezegd opmerkelijk dat de overheid werkgevers verder bemoeilijkt om flexibel met arbeid om te gaan, terwijl ze aan de andere kant de regels voor ‘zelfstandigen’ hard aantrekken.

Risico: meer ‘schijnzelfstandigen’ op straat omdat hun opdrachtgevers het risico niet aandurven. Of meer gedwongen zelfstandigen in een ‘werknemers-BV’, ook als ze dat per jaar LETTERLIJK 3.000 tot 6.000 euro meer belasting kost. En laat nu net diezelfde belastingdienst met de grootste aanbieder van de ‘werknemers-BV’ daar goede afspraken over hebben… Niets ten nadele van die aanbieder uiteraard! Maar het roept wel de vraag op of die afspraken juridisch houdbaar zijn?

En ik dan als echte freelancer/ZZP-er/zelfstandige?
Zoals zo vaak loop je dan op tegen de gevolgen van de situatie van een groep X die het lastiger maakt voor groep Y.  Je hoeft in beginsel niet te vrezen voor je fiscale status, maar het brengt wel weer een enorme extra berg werk teweeg. Waar je nu 1 VAR kunt overleggen moet je dus straks met elke opdrachtgever een overeenkomst aangaan. En dan maar hopen dat de opdrachtgever dat ziet zitten en je dus de opdracht nog gunt.

Voor nu dus lijdzaam toezien en wachten of er een beter alternatief komt. Ja, weinigen kunnen het grondig verpesten voor velen. Hoewel het in mijn ogen nu eens niet per se te wijten is aan die weinigen!

En dus?
Voor nu afwachten of de wijzen van de Senaat het evenmin zien zitten als ik en velen met mij. 
De zwakste schakel blijft het controle-apparaat van de fiscus. Er is geen mankracht om zich druk te gaan maken over deze groep zelfstandigen. Daarom denk ik ook dat het met de controle op de modelovereenkomsten ook wel mee zal vallen. Zoals eerder onder Divide and conquer aangehaald, zullen vooral de grote opdrachtgevers zich achter de oren krabben.

Is er een oplossing?
Die vraag stel ik mijzelf al jaren. Ik heb vaker gepleit voor een VAR-JA of een VAR-NEE. Een simpel onderscheid JA, je bent in loondienst, NEE, je bent het niet.

Of iemand vervolgens zichzelf al dan niet terecht presenteert als ondernemer voor de IB is een zaak van de afdelingen inkomstenbelasting en omzetbelasting van de Belastingdienst. Helaas lost dat voor de beperkte controlemogelijkheden van de fiscus niets op. Maar dat is in essentie het probleem van de overheid.

Daarmee kun je IMHO wel al een ding voorkomen: de perverse prikkel die nu uitgaat van de opdrachtgevers EN de VAR-systematiek om te komen tot een VAR-WUO of VAR-DGA.

Met een VAR-JA of een VAR-NEE kun je de vragen op de aanvraag inperken en zo meer focus leggen op de essenties van een dienstbetrekking (verplichte persoonlijke arbeid, verplichting betaald te krijgen en aanwezigheid van een gezagsverhouding).

 

De Senaat stemt tegen het einde van januari. Wordt vervolgd….