Privacyreglement Denarius Advies

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 1. Toelichting op het Reglement

Denarius Advies mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Denarius Advies de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Denarius Advies worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Denarius Advies vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Denarius Advies in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Denarius Advies expliciet om uw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die Denarius Advies gebruikt en het doel van het gebruik

Denarius Advies verwerkt uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Denarius Advies. Denarius Advies verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, BSN-nummer, kopie ID, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, financiële gegevens over uw inkomen en vermogen en emailadres.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Denarius Advies sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen, doch uitsluitend in het kader van de overeengekomen opdracht tot dienstverlening;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Denarius Advies verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Denarius Advies-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Denarius Advies met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Denarius Advies voert momenteel gegevens van cliënten in via fiscale software van Afas. Met Afas is een Bewerkersovereenkomst gesloten in de zin van de AVG. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het vervullen van de wettelijke verplichting tot het doen van diverse belastingaangiftes als ook het deponeren van de jaarstukken van besloten vennootschappen bij de Kamer van Koophandel.

In het kader van advisering verzamelt Denarius Advies uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om te komen tot een gedegen advies. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van het advies (denk aan een notaris, advocaat/jurist of uw boekhouder/accountant) en worden binnen een maand na afronding van het betreffend adviestraject verwijderd.

 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • Denarius Advies verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door de eigenaar van Denarius Advies worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.
 • Al uw persoonsgegevens worden door Denarius Advies beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord om toegang te krijgen tot het enkele systeem waarop uw gegevens zich bevinden.
 • het hebben van een tweede, ander wachtwoord, voor toegang tot software van partijen waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten.
 • een dubbele firewall, te weten 1 bij het toegangspunt van de internetverbinding en 1 op het systeem zelf.
 • uw gegevens worden niet in de ‘cloud’ opgeslagen tenzij u daar zelf voor kiest.
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doen van de vereiste belastingaangiftes, deponeringen of advisering.

Denarius Advies hanteert een termijn van twee maanden na de laatste verleende dienst, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Denarius Advies zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 1. Uw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij joost@denariusadvies.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Denarius Advies. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Denarius Advies opnemen en probeert Denarius Advies er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.